Công bố thông tin doanh nghiệp

Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020
Tài liệu Download
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 2015 Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty Thuốc lá Thăng Long 2015 Tải về
Báo cáo tài chính 2015 Tải về
Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu tổ chức 2015 Tải về
Tài liệu Download
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 2016 Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty Thuốc lá Thăng Long 2016 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 Tải về
Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu tổ chức 2016 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2016 – Bản tóm tắt Tải về
Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin Tải về
V/v thay đổi, bổ sung người quản lý của Công ty Thuốc lá Thăng Long Tải về
V/v người được ủy quyền công bố thông tin của doanh nghiệp Tải về
Tài liệu Download
Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm của Công ty Thuốc lá Thăng Long Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017 Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty Thuốc lá Thăng Long 2017 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 2017 Tải về
Báo cáo đánh giá KQTHKHSXKD năm 2017 và 3 năm gần nhất Tải về
Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu tổ chức 2017 Tải về
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 2018 Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp – Bảng cân đối kế toán Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp – Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất – giữa niên độ 2018 của Công ty Thuốc lá Thăng Long Tải về
Tài liệu Download
Báo cáo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty 2018 Tải về
Báo cáo Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 – Báo cáo tài chính năm Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 – Báo cáo hợp nhất Tải về
Báo cáo đánh giá về KQTH kế hoạch SX KD năm 2018 và 02 năm gần nhất (năm BC 2016-2018) Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu của công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2018 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Thông báo về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp Tải về

….