Công bố thông tin doanh nghiệp

202420232016201720182019202020212022
DANH MỤC NĂM 2024 VĂN BẢN
1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 Tải về
2… Tải về
DANH MỤC NĂM 2023 VĂN BẢN
1. Công bố thông tin bất thường: Thay đổi Phó Giám đốc Công ty Tải về
2. Công bố thông tin bất thường: Thay đổi Kiểm soát viên Công ty Tải về
3. Công bố thông tin bất thường: Thay đổi Kiểm soát viên Công ty Tải về
4. Công bố thông tin bất thường: Thay đổi Kiểm soát viên Công ty Tải về
5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Tải về
6. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Tải về
7. Báo cáo tài chính năm 2022 Tải về
8. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 Tải về
9. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 Tải về
10. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
11. Công bố thông tin bất thường: Thay đổi người quản lý doanh nghiệp Tải về
12. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
13. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
Tài liệu Download
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 2015 Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty Thuốc lá Thăng Long 2015 Tải về
Báo cáo tài chính 2015 Tải về
Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu tổ chức 2015 Tải về
Tài liệu Download
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 2016 Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty Thuốc lá Thăng Long 2016 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 Tải về
Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu tổ chức 2016 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2016 – Bản tóm tắt Tải về
Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin Tải về
V/v thay đổi, bổ sung người quản lý của Công ty Thuốc lá Thăng Long Tải về
V/v người được ủy quyền công bố thông tin của doanh nghiệp Tải về
Tài liệu Download
Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm của Công ty Thuốc lá Thăng Long Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017 Tải về
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty Thuốc lá Thăng Long 2017 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 2017 Tải về
Báo cáo đánh giá KQTHKHSXKD năm 2017 và 3 năm gần nhất Tải về
Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu tổ chức 2017 Tải về
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 2018 Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp – Bảng cân đối kế toán Tải về
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp – Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất – giữa niên độ 2018 của Công ty Thuốc lá Thăng Long Tải về
Tài liệu Download
Báo cáo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018 Tải về
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty 2018 Tải về
Báo cáo Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 – Báo cáo tài chính năm Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 – Báo cáo hợp nhất Tải về
Báo cáo đánh giá về KQTH kế hoạch SX KD năm 2018 và 02 năm gần nhất (năm BC 2016-2018) Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu của công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2018 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Thông báo về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp Tải về
Tài liệu Download
1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Tải về
2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 Tải về
3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 Tải về
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Tải về
5. Công bố thông tin bất thường – Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tải về
6. Báo cáo tài chính năm 2019 – BCTC Năm Tải về
7. Báo cáo tài chính năm 2019 – BCTC Hợp nhất Tải về
8. Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 Tải về
9. Công bố thông tin bất thường – Bổ nhiệm Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty Tải về
10. Thông báo Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thống tin Tải về
11. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và 3 năm gần nhất Tải về
12. Công bố thông tin bất thường – Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Tải về
13. Báo cáo tài chính tại 30/6/2020 (BCTC Năm và BCTC Hợp nhất) Tải về
Tài liệu Download
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 Tải về
2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Tải về
3. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Tải về
4. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 Tải về
5. Báo cáo tài chính năm 2020 Tải về
6. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tải về
Tài liệu Download
1. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022 Tải về
2. Báo cáo tài chính năm 2021 Tải về
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Tải về
4. Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2022 Tải về
5. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 Tải về
6. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Tải về
7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KH SXKD năm 2021 Tải về
8. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
9. Công bố thông tin bất thường Tải về
10. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
11. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 – Báo cáo hợp nhất Tải về
12. Công bố thông tin bất thường Tải về