Chặn đà suy giảm, ổn định tiêu thụ và tăng trưởng bền vữngNgày 25⁄6⁄2015, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Công ty Được thành lập từ tháng 11⁄2007 là đảng bộ cấp cơ sở, tính đến ngày 15⁄6⁄2015 tổng số có 05 chi bộ trực thuộc với tổng số 47 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thương mại Thuốc lá cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Công ty gặp nhiều khó khăn đặc thù như: Lượng sản phẩm tồn kho khá nhiều và chịu sức ép phải tăng giá sản phẩm trong khi sức mua giảm do thu nhập thực tế của người tiêu dùng giảm; Sự cạnh tranh khốc liệt của các nhãn mác quốc tế trong nước cùng phân khúc trên thị trường và Công tác nhân sự có nhiều biến động. Đặc biệt việc kinh doanh sản phẩm Vinataba suy giảm, công tác dự báo tiêu thụ, đánh giá thị trường còn hạn chế, hệ thống kênh phân phối còn cồng kềnh, công tác kiểm soát thị trường chưa tốt… đẫn đến sản lượng sản phẩm vinataba giảm sâu hơn 24%/năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Đảng ủy Công ty đã đoàn kết phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể công nhân viên nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Công ty đã đề ra. Tuy một số các chỉ tiêu chưa đạt được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, nhưng chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước tăng hơn 38%/năm và thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 14%/năm, là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn thách thức.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy Công ty đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Tổng công ty, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, phát triển Đảng và công tác kiểm tra giám sát, v.v…

Kết quả hàng năm: hơn 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Công ty được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ Công ty đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (năm 2011 và 2013). Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của cấp trên.

Ổn định tiêu thụ, tăng trưởng bền vững

Ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ghi nhận biểu dương Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông Vũ Văn Cường cũng cho rằng, với trách nhiệm trước Đảng, Đại hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, tập trung trí tuệ đánh giá đúng tình hình, nhất là những khuyết điểm, hạn chế để xây dựng các giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể để thực hiện. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và công nhân viên nhận thức rõ nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bàn về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là ổn định tiêu thụ và từng bước tăng trưởng bền vững; chú trọng đầu tư phát triển chiều sâu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chương trình an sinh xã hội kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Tập trung đoàn kết lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục đoàn kết, đổi mới tư duy, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ cần nhận thức rõ và tận dụng, phát huy những thời cơ, thuận lợi và các tiềm năng, lợi thế so sánh cũng như các thách thức để tập trung lãnh đạo, tháo gỡ, vượt qua những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả và bền vững.

Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý của Công ty, tinh gọn bộ máy theo hướng chuyên nghiệp. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với điều lệ mới và các quy định hiện hành. Chú ý, sửa đổi lề lối làm việc khoa học phù hợp với thực tế, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm thuốc lá Vinataba. Đánh giá sát, đúng tình hình tiêu thụ sản phẩm, tôn trọng quy luật thị trường, thận trọng lựa chọn đối sách, lựa chọn giải pháp thích hợp trước mắt cũng như lâu dài để bảo vệ uy tín thương hiệu và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm phát triển thị trường tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối, nâng cao năng lực dự báo; Thực hiện chính sách phân phối linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, ngăn chặn tình trạng bán phá giá, đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững.

Chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc, chấn chỉnh các dư luận xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, để ổn định tư tưởng cho CBCNV yên tâm công tác và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV.

Phát huy sự nỗ lực quyết tâm chung của toàn thể công ty, làm tốt việc thu thập, xử lý thông tin thị trường theo quy trình bài bản, hiệu quả. Chú ý các công tác đào tạo, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật. Xây dựng văn hóa quan hệ tốt với hệ thống đại lý trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào. Kiểm soát tốt lượng hàng và giá trên thị trường.

Tập trung trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước sát với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ, chương trình hành động của đơn vị.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng, giao việc cho cán bộ trẻ; cán bộ nữ làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ; quy hoạch, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, bảo đảm công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, duy trì truyền thồng đoàn kết đảm bảo phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; tập trung phát triển Đảng viên là Đoàn viên thanh niên.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về đạo đức, lối sống, về chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng, về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và thực hiện nghĩa vụ đảng viên, công dân nơi cư trú. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, của cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên, đặc biệt là việc gương mẫu thực hiện của người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với thực tế, gắn hoạt động của đảng bộ, các chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhấn mạnh: Dự báo tình hình 5 năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ủy Tổng công ty tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng trong Đại hội, với một Ban Chấp hành mới được bầu đủ mạnh cùng với sự quyết tâm, năng động, cần cù, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên, và công nhân viên, Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động nắm bắt thuận lợi và thời cơ, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần vào sự phát triển chung của Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội đã thống nhất lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, Nhiệm kỳ 2015-2020

Tin khác đã đăng