Đảng bộ Thuốc lá Thăng Long: Thực hiện công tác xây dựng Đảng thiết thực, hiệu quảĐảng bộ Thuốc lá Thăng Long luôn phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống thu nhập cho toàn thể CBCNV

Công ty Thuốc lá Thăng Long

Công ty Thuốc lá Thăng Long là một trong 4 đơn vị thành viên của Vinataba được nhận Giấy khen là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời luôn coi trọng công tác tổ chức, cán bộ. Người luôn cho rằng:“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đảng ta đã xác định công tác tổ chức, cán bộ là một trong những khâu quan trọng, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng hiện nay.

Quán triệt và thực hiện tinh thần này, Đảng bộ Thuốc lá Thăng Long luôn phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống thu nhập cho toàn thể CBCNV, tạo sự đoàn kết, gắn bó của tập thể CBCNV với Công ty.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long là Đảng bộ cơ sở gồm 20 chi bộ trực thuộc, hiện có 342 đảng viên/tổng số 1.626 CBCNV, chiếm tỷ lệ 21,03%.

Năm 2023, Công ty thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của Đảng ủy Tổng công Thuốc lá Việt Nam và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, chỉ đạo ban hành Chương trình công tác năm và Nghị quyết từng tháng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng doanh thu của Công ty ước đạt hơn 7.635 tỷ đồng; Nộp ngân sách ước đạt hơn 4.923 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 28,9 triệu đồng/người/tháng. Công ty luôn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống thu nhập cho toàn thể CBCNV, tạo sự đoàn kết, gắn bó của tập thể CBCNV với Công ty.

Thuốc lá Thăng Long

Công ty Thuốc lá Thăng Long là một trong 12 đơn vị hoàn thành toàn diện được nhận Cờ thi đua của Vinataba năm 2023

Năm qua, Đảng ủy Công ty đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp Nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Văn hóa doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái được thực hiện nghiêm túc; Công tác tư tưởng ngày càng được quan tâm: Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định: Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác dân vận, văn phòng cũng luôn được chú trọng thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ.

Tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cái gốc mọi công việc

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ là vấn đề chiến lược, là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp mà trực tiếp là Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thuốc lá Thăng Long

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long có những chia sẻ về vai trò của Cấp ủy đảng trong công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Vinataba

Nghị quyết số 26 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và ngang tầm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Hữu Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chia sẻ: Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long đã chỉ đạo HĐTV, Ban Giám đốc triển khai đồng bộ giữa công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức của Đảng với cơ cấu tổ chức về chuyên môn, đồng thời chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác quy hoạch cấp ủy các cấp và quy hoạch chuyên môn.

Chỉ đạo thường xuyên xây dựng và hoàn thiện sửa đổi định biên lao động, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, từng bước nâng cao năng suất lao động… Đến nay, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã từng bước tinh gọn cơ cấu tổ chức, đồng bộ giữa tổ chức bộ máy của Đảng với tổ chức bộ máy chuyên môn; Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị được rà soát, khắc phục sự chồng chéo, đã bước đầu tinh gọn, hiệu quả, theo hướng chuyên nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng Uỷ đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, ban hành quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty.

Đặc biệt, Đảng uỷ Công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm 2023, Đảng ủy Công ty đã cử 76 cấp ủy chi bộ và Thư ký chi bộ tham gia tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng; 8 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị. Công ty cũng cử nhiều cán bộ tham gia bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý cấp cao như: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO); Khóa học “Quản trị tài chính cho người đại diện vốn”; Khóa học “Kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ trong quy hoạch”; Khóa học “Phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu” và hàng trăm lượt cán bộ chuyên viên của các đơn vị được cử tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 “Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đảm bảo những người phù hợp, với các kỹ năng phù hợp, luôn có sẵn để hoàn thành các mục tiêu, đích đến, đảm bảo sự ổn định của tổ chức và chỉ đạo xuyên suốt của Đảng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giúp cho quá trình chuyển đổi của Đảng bộ, Công ty diễn ra thuận lợi. Những nhân sự, cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt biết được định hướng phát triển tương lai và sự trọng dụng của Công ty.” ông Nguyễn Hữu Kiên nhấn mạnh.

Tiền đề từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh của Thuốc lá Thăng Long tiếp tục hoàn thiện, cải tiến, luôn nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty nói riêng và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguồn: Tạp chí Công thương

Tin khác đã đăng