Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015Báo cáo Đại hội đồng cổ đông v/v Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch, phương hướng NV năm 2016

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và các phương hướng, nhiệm vụ của năm 2016. Kết thúc năm 2015, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đạt được kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra …

 

Danh sách Tải về
Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 Download
Kế hoạch, phương hướng NV năm 2016 Download