Ban Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN QUANG HUY
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông NGUYỄN HỮU KIÊN
Thành viên Hội đồng thành viên – Giám đốc

Ông PHẠM ANH TUẤN
Thành viên Hội đồng thành viên


BAN GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN HỮU KIÊN
Thành viên Hội đồng thành viên – Giám đốc

Ông PHẠM ĐĂNG THUẬN
Phó Giám đốc

Ông ĐỖ ĐIỆP ANH
Phó Giám đốc

Ông LÊ THÀNH TRUNG
Phó Giám đốc

Ông ĐỖ NGỌC QUANG
Phó Giám đốc