Ban Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN QUANG HUY
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông NGUYỄN HỮU KIÊN
Thành viên Hội đồng thành viên – Giám đốc

Ông PHẠM ANH TUẤN
Thành viên Hội đồng thành viên


BAN GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN HỮU KIÊN
Thành viên Hội đồng thành viên – Giám đốc Công ty

Ông ĐỖ ĐIỆP ANH
Phó Giám đốc

Ông LÊ THÀNH TRUNG
Phó Giám đốc

Ông ĐỖ NGỌC QUANG
Phó Giám đốc

Bà VŨ LAN HƯƠNG
Phó Giám đốc