Ban Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Vũ Văn Thưởng – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Nguyễn Quang Huy
Thành viên Hội đồng thành viên -Giám đốc

Ông Phạm Anh Tuấn
Thành viên Hội đồng thành viên

 

BAN GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Quang Huy:  Thành viên Hội đồng thành viên – Giám đốc

Ông Phạm Đăng Thuận
Phó Giám đốc

Ông Đỗ Điệp Anh
Phó Giám đốc

Ông Lê Thành Trung
Phó Giám đốc

Ông Đỗ Ngọc Quang
Phó Giám đốc